« powrótArchiwum
Archiwum
 

2015-01-07

 

SCL sp. z o.o. Szczecin, 7 stycznia 2015 r.

ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin

e-mail: biuro@scl.pl

www.scl.pl

tel. + 48 91 8851 851
fax + 48 91 8851 451

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z realizacją projektu nr POIG.04.03.00-00-F28/12-00 „Wdrożenie unikatowej technologii pomiaru pola elektromagnetycznego celem rozpoczęcia produkcji głowicy mikrofalowej, systemu do monitoringu „elektrosmogu” oraz miernika PEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3. Kredyt technologiczny, zapraszamy do złożenia ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą
w niniejszym zapytaniu.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

Treść zapytania dostępna jest również na stronie: www.scl.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego

 

SCL sp. z o.o.

Adres: ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin

NIP: 5992679410

REGON: 211066091

tel. + 48 91 8851 851, fax + 48 91 8851 451

 

3. Postanowienia ogólne

 

- Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

4. Przedmiot zamówienia

 

1. Wykonanie prac budowlanych związanych z przygotowaniem obiektu przemysłowego dla celów wdrożenia technologii w tym:

 

- docieplenie ścian zewnętrznych z tynkiem,
- docieplenie stropodachu styropianem z papą,
- wymianę obróbek blacharskich i orynnowania,
- wymianę okien i drzwi w istniejących otworach,
- remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. po istniejących śladach,
- wymianę i uzupełnienie posadzek oraz tynków i okładzin ściennych.
 

2. Dostarczenie Zamawiającemu urządzeń i sprzętu niezbędnego dla celów wdrożenia technologii.

3. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i sprzętu.

 

Szczegółowa dokumentacja dotycząca zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, codziennie od pn. do pt. w godzinach od 9.30 do 14.30. Na wniosek Oferenta może być przesłana/przekazana w uzgodniony sposób.

 

5. Termin realizacji zamówienia

01.06.2015 r.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia /nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

7. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).

7.2. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

 

8. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zamówienia


 

Piotr Morawski

tel. 601 714 321

e-mail: piotr.morawski@scl.pl

 

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego tj.:

SCL sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 w Szczecin

 

w nie przekraczalnym terminie do dnia 16.01.2015 r. do godz. 12.00

 

Uwaga:

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna m.in. zawierać:

1. Nazwę Oferenta

2. Adres lub siedzibę Oferenta

3. Datę sporządzenia oferty

4. Numer telefonu i faksu

5. Termin ważności oferty

6. Cenę całkowitą netto i brutto

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej

8. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi oraz należy złożyć pieczęć firmową. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej.

 

10. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

11. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

 

L.p.

Rodzaj kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1

Cena

Od 0 do 100

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 100

 

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

P = Cmin/Cx * 100

gdzie:

P – ilość punktów

Cmin – najniższa cena spośród analizowanych ofert

Cx – cena analizowanej oferty

Uwaga

- Zajmujący przyjmuje do oceny oferty cenowe netto w zaokrągleniu do pełnych złotych.

- W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

12. Pozostałe informacje

 

- Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów ofert.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Zmiany warunków udzielenia zamówienia

- Unieważnienia postępowania

- Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

- Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

 

 

………..…………………………………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego,

oraz pieczątka firmowa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

OFERTA

 

Ja niżej podpisana/y …................................................................................ składam niniejszą ofertę na potrzeby projektu nr POIG.04.03.00-00-F28/12-00 „Wdrożenie unikatowej technologii pomiaru pola elektromagnetycznego celem rozpoczęcia produkcji głowicy mikrofalowej, systemu do monitoringu „elektrosmogu” oraz miernika PEM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 – Kredyt Technologiczny,

 

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 7.01.2015 r.


 

1. Oferowana cena za przedmiot zamówienia:


 

netto ...... zł słownie (..... złotych)

 

brutto ............. zł słownie (...... złotych)

 

2. Termin ważności oferty do 01.02.2015.

3. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie do 01.06.2015 r.

4. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi
w zapytaniu ofertowym z dnia 7.01.2015 r.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Jednocześnie oświadczam, że dokonałem innych niezbędnych czynności aby należycie przygotować ofertę oraz wykonać umowę.

6. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

8. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

10. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

11. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

Miejscowość i data

 

 

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią firmową

 

 

Wynik postępowania

 

 

 


by studio-online.pl